Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

!!!

Người khuất xa rồi nín đi mưa
lời muốn nói ra bỗng hóa thừa
mắt chưa kịp tạnh môi khô đắng
một mình cũng đủ cuộc tiễn đưa