Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

...

Nguyệt khuyết đêm mờ hầu như nguyệt
Rạng rỡ tuổi tên bất thành ta
Khuất lẫn xấu hèn nơi đâu đó
Khớp lại cả đôi mới đúng là ...