Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Người về

Hóa vàng cho nỗi nhớ
khói bay nhòa mắt cay
ảo ảnh cuối chân mây
vẽ cầu vồng ngũ sắc
cúc dại xòe trắng muốt
dẫn lối đưa người về
khỏa chân dưới bến mê
sửa sang khăn với áo
hóa bướm vàng bờ dậu
chấp chới bóng la đà
chuyện xưa ngày chưa xa
ấm ngàn trùng sương gió

Hóa vàng cho nỗi nhớ
hương vòng cong 
người về !...