Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Phụ nữ ( đàn bà )

Viết theo đơn đặt hàng - đề tài phụ nữ - dài ngắn tùy ý ( có thể chỉ từ một đến vài dòng)...

Người phụ nữ ( đàn bà ) dù chân dài hay chân ngắn, dù rẽ phải hay rẽ trái cũng không bước nổi qua được phận mình và tôi cũng chỉ là một người đàn bà thuần túy. ( chấm hết )