Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

!!!

Tình hờ như thể đi vay
yêu mang đáo nợ đắng cay cùng người
chồng tiền mua mấy vụn cười
ba đồng một mớ xuân tươi cũng vừa
lao xao kẻ bán người mua
trầu vàng cau héo duyên thừa một đôi
lẻ trăng lẻ gió lẻ tôi
vài ba cái lẻ rong chơi bụi trần