Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

!!!

Người sống phần người quá mệt rồi
đừng yêu thương quá sống HỘ tôi
giếng có sâu đâu mà bảo cạn
sông đã bao giờ đầy để mong được lần vơi